Japanese High School Girl

Đây là model nhân vật đã được 3D hóa đúng theo hình concept

girl

Motion